This project has been funded with support from the European Union. This website and all its content reflect the views only of the author,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Agreement no: 2014-1-FI01-KA204-00088

A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.

Raising Strong and Resilient Communities

Raising Strong and Resilient Communities

 

 

 

 

Stručně o projektu

 

Úvod

V celé Evropě a ve světě se mění ekonomické a sociální podmínky. Komunity čelí mnoha změnám a to nejen vzhledem k migraci. Občané jsou nuceni býti více samostatní. Lidé jsou vyzýváni k tomu, aby byli “angažovaní” a přijali zodpovědnost sami za sebe.

 

V ekonomicky a sociálně nestabilní době není jednoduché těmto změnám a výzvám čelit.  Obecně vzato, občané již na to nejsou zvyklí, stali se pasivními a rozhodli se neúčastnit. Sociální soudržnost je narušována, a tím ovlivňován pocit sounáležitosti, spolupráce a komunikace; komunity mohou být zapleteny do negativního (sociálního) myšlení, které je činí zranitelnými. Lidé chtějí, aby se “to” změnilo, ale zároveň mají tendenci se změně bránit.

 

Změna

Mohli bychom se podívat na komunitu jaká právě je, můžeme na ní mít nějaký názor, myslíme si, že vidíme určité problémy a chceme nebo musíme pro ně nalézt řešení. Pro toto existují určité důvody: protože nám to není “jen” jedno, protože nás někdo požádal o radu, vodítko/návod či podporu, protože jsme do komunity zapojeni jedním či oním způsobem. Chceme “to” pro změnu k lepšímu.

 

Změna bývá jen zřídkakdy náhlá, je spíš postupným procesem rozhodování a jednání. Skutečná a trvalá změna nastává, pokud se lidská srdce a mysl angažují natolik, že si lidé umožní znovu-představit si změnu svého chování a jednají podle té představy.

 

Práce s příběhy

Jakým způsobem mohou být komunity vzdělávány, aby se staly odolnými a dlouhodobě udržitelnými? Existuje tu inspirativní komunikační nástroj přemostění propasti mezi generacemi a kulturami, mezi utrpením a jednáním, mezi vlastním sobeckým zájmem a spoluprací, mezi obviňováním a dialogem: je to vyprávění příběhů (story-telling) a pracování s nimi a na nich. Narativní přístupy a metody by měly být použity jako nástroj pro neformální vzdělávání napomáhající ke změně.

 

Úspěšné iniciativy závisí na faktorech jako důvěra, sdílení emocí, uznání rozdílů, jejich akceptování a zdůraznění podobností. Pokud je cílem soudržnost a pokrok, potom vyprávění příběhů a narativní přístupy poskytnou nástroj a také vytvoří angažovanost a soucítění. Dobré příběhy  - příběhy sdílených hodnot, společných plánů a rovnosti – jsou těmi nejlepší příklady. Nejúspěšnějším příběhem toho je demokracie.

 

Cíle a záměry projektu RS&RC

Inovativním aspektem tohoto projektu je, že cílí na trénink komunitních pracovníků, lektorů a dalších pracovníků pracujících s komunitami/skupinami lidí se společným problémem a usnadňuje jim práci s konkrétními narativními přístupy a metodami, zásadami a postupy a pomáhá komunitám se vyrovnat s PŘÍTOMNÝMI a možnými BUDOUCÍMI situacemi. Na úrovni jednotlivce to znamená změnu přístupu, od negativního přemýšlení a konci přetrvávání v příbězích minulosti ("Byl jsem dříve lepší, jsem tím, kým jsem, nedokážu to…“) nebo být paralyzován přítomností ("Pokud něco udělám, nic se nezmění…“) k příběhům které inspirují a vybízí k jednání ("Mohl bych to udělat, udělám to, bude to fungovat"). Je jednodušší vyprávět příběhy z minulosti (již prožité) než si představovat příběhy (nové) budoucí.

 

 

Co myslíme pojmy “silné a odolné komunity”?

 

Komunita

„Komunitou“ myslíme komunitu v jejím nejširším smyslu: města, samosprávné celky, vesnice, venkovské oblasti, vzdělávací instituce, zdravotnické instituce, organizace (buď podniky anebo neziskové organizace), dobrovolnické organizace, které se starají o přistěhovalce nebo o seniory. Za komunity pokládáme také skupiny, které sdílejí společný pohled jako LGBT (zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a trans gender osoby), kohorty jako jsou nezaměstnaní nad 50 let a další. Do výčtu byste jednoduše mohli přidat další.

 

Silná

Co míníme tím, když komunitě přisuzujeme „silná“? Naše představa komunity jako silné znamená, že jsou její členové schopni spolupracovat, jsou schopni společně vytvořit představu a misi, plánovat společnou strategii do budoucna, jednat podle ní a být jí oddaný. Silný také znamená být otevřený pro (po)učení se (z minulosti i přítomnosti) a to pak reflektovat v budoucnosti.

 

Odolná

„Odolná“ znamená, že umí efektivně reagovat na negativní myšlení, polarizaci a/nebo negativní vzory chování, vycházející buď zevnitř, nebo vně komunity. Odolná taktéž znamená, že je komunita schopna se adaptovat na nové situace a že její členové umí zvládat a řešit zažité hrozby (např. chudoba, nezaměstnanost, imigrace) konstruktivním dialogem jednoho s druhým.  Jsou si také vědomi a cítí zodpovědnost za (podstatu) úkolů, které jim byly svěřeny a vykonávají je pro dobro komunity.

 

Využití v různých komunitách

Možná, že nejzajímavějším aspektem tohoto projektu je, že během něj partneři projektu pracovali na konkrétních případech s vlastními vybranými komunitami pracovníků / lektorů a/ nebo jejich komunitami a členy komunit. Vzhledem k různorodosti partnerských zemí a aplikovaných přístupů, doufáme, že můžeme ukázat, že různorodost není jenom mezi kulturami, ale že existuje také různorodost možných použití a jejich výsledků. Co funguje v jedné komunitě a /nebo kultuře, může fungovat jinak anebo vůbec v jiné. Tento projekt a jeho výsledky dodá budoucím pracovníkům s příběhy údaj o tom, co může být vyzkoušeno anebo by mohlo fungovat v budoucnu.

 

Projektová příručka a Manuál

Většina z nás nejsou experti na rozhovory a story-telling. Ne všichni z partnerů s tím mají zkušenost anebo jsou v tom trénováni. Cílem této příručky a Manuálu je představit různé možnosti, které mohou pomoci při plánování, navrhování a spouštění projektu před tím než začnete se sběrem příběhů členů komunit a než s nimi začnete pracovat.

 

Z tohoto důvodu jsme nabídli teoretické zázemí a narativní přístupy a metody naším partnerům na počátku projektu a postupně v průběhu projektu přidávali více informací. Kniha se psala sama, zatímco partneři dále pracovali s komunitami. Nakonec jsme byli schopni do knihy přidat také veškeré zkušenosti a návrhy partnerů.

Příručka: teorie v části C

Příručku jsme rozdělili na dvě hlavní části.  Jelikož řada z vás má malou anebo žádnou zkušenost nebo znalost toho, co to jsou „příběhy“ a „narativní přístupy“, toto vám bude představeno v části C. Tato teoretická část Vám podá potřebnou „výživu“ a sebejistotu a navíc i doprovodnou literaturu pro hlubší znalost. Doporučujeme brát část C vážně a také jako možného rádce v okamžicích, kdy jste na pochybách. Pokud máte zkušenosti s tím, co zde prezentujeme, pravděpodobně Vám bude stačit přečtení si shrnutí, pokračujte, prosím k části D.

 

Příručka: Manuál v části D

Část D je praktická část, ve které jsme zapsali narativní přístupy, jejich metody, cvičení a aktivity pro práci s komunitami, následujíc, krok po kroku, přístupy, které jsme představili v části C. Ty jsou z velké části, založené na knize Participatory Narrative Inquiry approach od Cynthia Kurtz, a přístupu Barbary Ganley k městským komunitám, a dalších důležitých autorech narativní terapie, narativního koučinku, a na poli práce s příběhy v komunitách a organizacích. Povede Vás od definování potřeb a příležitostí, posouzení a plánování, mapování a sbírání příběhů k zjišťování významu a tvorbě nových příběhů, strategií, plánů a opatření s cílem komunikovat a realizovat je v budoucnu.

 

Přehled možných aktivit

Součástí příručky je Přehled možných aktivit jako rychlý průvodce k nalezení správné aktivity během fází projektů s komunitami. Aktivity, které jsme nashromáždili z různých zdrojů a literatury, o nichž si myslíme, že se nejlépe hodí pro účely projektu. Samozřejmě, že existuje mnohem více metod / aktivit v (literatuře) odkazech, než které naleznete v Manuálu. Většina ze sesbíraných aktivit byly aplikovány během projektu, v odlišném (kulturním) prostředí a (sociálním) kontextu. Zkušenosti partnerů a jejich výsledky jsou součástí tohoto Manuálu.

 

Vzdělávací kurzy

Pro lektory a komunitní pracovníky byly vyvinuty dva intenzivní prakticky orientované 4 denní vzdělávací kurzy. Oba dva jsou založeny na přístupech a metodologii z Příručky a na zkušenostech partnerů a osvědčených postupech z projektu. Organizace Storybag a InDialogue otestovali obsah těchto vzdělávacích kurzů mezinárodních tréninkových dnů v červnu 2016 a obdrželi při zpětné vazbě nadšení účastníků pilotní verze. Vzdělávací kurzy budou k dispozici pro registraci od ledna 2017. Budou nabízeny (i přes program Erasmus+, KA1 mobilita) na webových stránkách projektu a také jednotlivými partnery.

 

Projektová videa

Ukázková a objasňující videa (v animacích jsou vysvětleny veškeré fáze) a videa aktivit partnerů můžete nalézt na konci října 2016 na stránkách projektu RS&RC i na stránkách českého partnera projektu.

 

Výstupy projektu a více informací …

Veškeré výstupy projektu (Příručka s Manuálem v PDF, program i obsah vzdělávacích kurzů i doplňující a projektová videa z aktivit můžete nalézt zhruba od října 2016 (kurzy o něco později) na webových stránkách projektu RS&RC  či na webových stránkách českého partnera projektu, společnosti Czech DEX s.r.o. (http://czechdex.cz/ + http://dex-ic.com/). V tuto chvíli jsou všechny psané výstupy (kromě tohoto úvodu) připraveny pouze v anglickém jazyce a lokální videa v lokálním jazyce, ale věříme, že si v tuto chvíli poradíte i s tímto.

 

 

 

 

APRIL 2015

In April 2015, Czech DEX decided to work under this project with the local community of unemployed people over 50 years old.

 

People 50+ (50-65 years old) are increasingly facing problems with their employability. Not only are they seen as older and slower at work, with not enough IT and language skills, but also as people with not enough potential in comparison with younger people. Therefore, people 50+ are loosing jobs, cannot find new jobs in this age category as easily as others, and face many prejudices among employers. Also, employed people 50+ cannot simply change their job when they are dissatisfied at work, because of above stated challenges. Many times, their fears are high and they do not have other possibility than to keep the current job, if they are lucky enough to protect it.

 

Czech DEX has therefore chosen to cooperate with both formal and non-formal organizations working with this problem to get the complex view and experience sharing with the community. From formal organizations, we chose to collaborate with local subsidiaries of Labour office, whose people are frequently in contact with the community members. From non-formal organizations that work closely with people in category 50+ regarding their employability, we chose to cooperate closely with non profit organizations PLUS 50 o.s. and ALTERNATIVA 50+ o.p.s.

 

 

 

 

MAY 2015

In May 2015, representatives from all participating organizations met in Liberec to discuss our experience with the community, possible problems and challenges, breadth and scope of the project, expected further steps and dissemination possibilities.

 

 

 

 

 

JUNE 2015

In June 2015, Czech DEX organized, with the help of local labour offices, a series of presentations to unemployed people 50+ years. Main aim of those 4 presentations that took place at labour offices´premises in two different places was to introduce the project and its topic and aims among the unemployed 50+ years community and invite all participants and their friends or relatives with similar problems to first event of the project.

 

 

Aside of presentations at local labour offices, other promotion channels for invitation to the first event were used – for example posters at labour offices, at libraries, at work agencies´s windows, at local press, etc.

 

 

On 23rd of June 2015, first public event for unemploed people 50+ (listening event) was organised in Liberec welcoming 10 unemployed people from the community and 7 representatives from participating organisations and a special guest. The aim of the first public event was to introduce the project and its aims, its participating organizations and get the trust within the community as well as to listen and get first discussions, experiences and mini-stories on specific topics related to unemployment of people 50+ related to topics there were brainstormed from the community as topics most important for their future employability.

 

 

 

 

 

JULY 2015

In July 2015, two other smaller public events (story circles) were organised for the participants of the first listening event in order to discuss, ask questions and listen to participants´stories and experiences related to topics that have not been discussed during the first listening event. These events took place on July 2nd and July 9th in the same place as the first listening event and included a group of 8 and 6 people.

 

 

Second half of July has been devoted to giving a chance to the community to send us by email their further comments, experiences and stories in text related to topics, we havent discussed yet. Moreover, each topic has been provided with leading questions enabling the stories and comments to emerge more easily.

 

 

 

 

AUGUST 2015

In August 2015, we have put together email comments and stories received during the summer time and prepared all for next public event – mapping event. First, we organised, again with the help of local labour offices and other promotion places as above (June) 4 new promotion presentations to new unemployed people 50+ to invite the to the project and the next event.

 

 

On August 25th 2015, a community mapping event has been organized again in Liberec and welcomed 14 unemployed people from the community 50+ and 3 people from participating organizations. This time, represenatives from labour offices unfortunately couldnt join due to their holidays. Some community members from first listening event could not join too as they already found their job. However, we welcomed many new participants giving the second event even higher attendance of unemployed people that in the first public event.

 

The main aim of the mapping event was to get new community members to the project, show progress, comments, experiences and stories so far related to various already discussed topics. Also, we worked with structuring all comments related to specific subjects of the problem, their dependency in time, their priority etc. Results? Further increased trust within the community, increasing the community interest and a good start to analyse current stories and ask for more comments and experience related to identified priority problems, timing and subject of the problem, which will be asked to community members to deliver over email or other possibility during September.

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER + OCTOBER 2015

September has been dedicated for preparation of first public event promoting the project aims and current progress. Additional speakers from non-profit organizations and media who work, experienced or run storytelling or 50+ activities or projects were also invited. Some of already used outputs of the project (video guide, reports from listening and mapping events, and project flyers) were printed and prepared for distribution on and after the event.

 

 

 

 

NOVEMBER 2015

29 attendants from non-profit organizations, public authorities, coaches, education agencies and more joined the miniconference in Prague on 9th November 2015. Altogether 7 speakers spoke and presented their activities and projects which were focused on main topic of the conference, which was „(Un)employed 50+, their engagement and motivation through storytelling, and their future working possibilties“.

Storytelling, storytelling in communities, good practices and RS&RC project has been presented together with physical examples of some work already done – ex. flipchart papers with story maps and stories themselves posted to walls. Participants were also provided with printed+electronical copies of project flyers, reports from listening and mapping events giving more details about the used methods and approaches, and also with a audio/video recording guide that has already been published.

In the morning, prior to the conference, a local working meeting with direct beneficiaries took also place and we discussed issues related to further steps of the project – story collecting stage.

 

 

   

 

 

 

 

 

DECEMBER 2015

December has been used for finalization of the story-collecting strategy that resulted in two possible ways of collecting stories. Firstly, we have selected individual interviews to be the most suitable method for our community. Secondly, we added written questions that could be answered via post or online questionnaire. For both methods, a draft of particular questions has been prepared, taking in mind the following: our aims in the community, story structure, different types of questions and knowledge of the community behaviour. We prepared approx 35 questions for about 1-1,5 hour discussions and circulated flyers around important places for the community to invite them to the story-collecting phase. Also, previous participants were directly emailed or phoned and their feedback to come again was tremendous. Almost all of them very happy to share their stories with us.

 

 

 

 

 

JANUARY 2016

In January, we started with individual interviews in person with previous participants and also we published the link to online questions in written on our website and through other channels and all partners so it could be used by new community members or by the more „quiet“ people of the community. We found the draft of questions prepared very valuable and had to update only 2 parts of questions based on the first round of interviews. All people interviewed were happy to talk to us and answer all our questions that were directed towards past, present and future. They were said that these answers will be further used in the next community event planned for February.

 

 

 

 

 

FEBRUARY + MARCH 2016

In February and March, we put together all received stories and comments from people from the community gathered either via personal interviews or via online „questionnaire“. Alltogether, 11 stories were received, read and stored in an anonymous but structured way so we could further work with these in the planned story crafting session. Currently almost developed Manual for storytelling in communities has been consulted together with all direct beneficiaries of the project and structure, date and time for the final community event has been planned.

In the meantime, the team has been contacted several times by various community members, as they were really eager to continue with another community session. Also, a couple of community members approached us even for a more practical help including e.g. CV design and content or internet services help. All these contacts highlighted the increased trust from the community in the team and their internal willingness to change their current problem of unemployment.

 

 

 

APRIL 2016

The whole community work with 50+ unemployed people ended up by a storycrafting session that has been organized on April, 8th 2016 in Liberec with the attendance of 10 community members and 3 direct beneficiaries (non-profit Plus 50 o.s., non profit Alternativa 50+ o.p.s. and couch Milena Židlická from Agentura Juventa).

 

 

 

The aim of the story crafting session was to share all collected stories/comments in previous step anonymously with all community members and try to pick individually and in teams the most significant and community valuable ones.

 

 

 

Based on the comments and replies to questions, community members were asked to rewrite the story of another person through their own eyes based on the given information. These were again read by all participants. As a final point of the event, each of the participants was asked to write his/her own specific aims/goals and draw a timeline/procedure of steps that are necessary to be undertaken in order to reach his/her own goal. An in-depth conversation based on these have been carried out subsequently by direct beneficiries with some of the participants wishing to go more into details.