This project has been funded with support from the European Union. This website and all its content reflect the views only of the author,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Agreement no: 2014-1-FI01-KA204-00088

A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.

Raising Strong and Resilient Communities

Raising Strong and Resilient Communities

Bakgrund och situationen just nu

Ekonomiska och sociala tider är i förändring, både globalt och i Europa. Samhället och dess grupperingar befinner sig i ett övergångsskede, inte bara som en följd av ökad migration. Medborgare förutsätts vara mer självförsörjande. Dessa förändringar och utmaningar är inte alla gånger lätta att acceptera och förhålla sig till. Framgångsrika initiativ och projekt är beroende av faktorer som förtroende, delade känslor och hur vi ser på och accepterar olikheter. Om sammanhållning och utvecklig är målet kan berättandet vara ett redskap som väcker engagemang och medkänsla människor emellan. Berättelser om delade värderingar, gemensamma planer och jämlikhet är de bästa exemplen på det här. Det mest framgångsrika narrativet som uttrycker de här värderingarna är berättelsen om demokratin, där alla har en röst och en frihet att välja.

 

Syften

Inom projektet RS&RC är konsortiets mål att ta fram olika undervisningsverktyg som kan användas inom vuxenutbildningen, vars fokus ligger på aktivt medborgarskap och deltagande. De här verktygen baserar sig på redan existerande teorier, metoder och angreppssätt inom berättande, eller storytelling. Verktygen kommer att bestå av en manual för utbildare och lärare, strukturerade kurser för vuxenutbildare samt video- och ljudmaterial som visar best practices och samtidigt fungerar som instruktioner. Verktygen utvecklas kring kunskapen om samarbete och kommunikation mellan olika klyftor i samhället, t.ex. intergenerationella och interkulturella, för att utbildarna aktivt ska kunna engagera sig för det lokala samhällsarbetet.

 

Mål

Den innovativa aspekten i projektet är att det syftar till att hjälpa lokala utbildare och förse dem med verktyg för att de ska kunna arbeta med narrativa metoder på ett konkret plan, riktlinjer och kurser som kan hjälpa samhällen att klara av rådande eller framtida situationer. På individnivå innebär det att försöka förändra människors attityder, negativa diskurser och inflytandet av historier ur det förflutna som hänger kvar. Projektet stöder på så sätt framtidsplanering genom konkreta handlingar, vilka inspireras och bärs upp av en samhällsberättelse som leder till ett mer aktivt deltagande, samverkan och i slutändan till positiv förändring.

Projektets viktigaste utgångspunkt är att alla projektpartners arbetar nationellt med verkliga fall tillsammans med socialarbetare, utbildare och deras respektive grupper. Samtidigt som de existerande verktygen för berättande testas, kommer vi att utveckla berättelser som ”fungerar” och är framtidsinriktade. De metoder som används, manualen och kurserna kommer att bilda en helhet av verktyg för utbildning som kan användas av utbildare, frivilligarbetare och socialarbetare i olikartade grupper.