This project has been funded with support from the European Union. This website and all its content reflect the views only of the author,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Agreement no: 2014-1-FI01-KA204-00088

A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.

Raising Strong and Resilient Communities

Raising Strong and Resilient Communities

Projektsammanfattning

 

Ett narrativt och berättande tillvägagångssätt för att med icke-formell undervisning stärka samarbete, sammanhållning och förändring i gemenskaper

 

Inledning

Ekonomin och det sociala samhället förändras, både globalt och i Europa. Samhällen och gemenskaper är i förvandling, och inte enbart på grund av migration. Av medborgarna krävs att de blir allt mer oberoende. Man väntar sig att folk skall ”delta” och ta mer självständigt ansvar för sig själva.

Under ekonomiskt och socialt oroliga tider har människorna inte lätt att acceptera och hantera förändringarna och utmaningarna. Generellt sett är medborgarna i välfärdsstater inte i dagens läge vana vid detta, utan de blir passiva eller vill inte vara med.

Den sociala samhörigheten utmanas, vilket påverkar känslor av tillhörighet, samarbete och kommunikation; samhällena kan trassla in sig i negativa (sociala) diskurser, vilket gör dem sårbara.

Människor vill ändra på ”det”, men ändå uppvisar de motstånd mot förändringar.

 

Förändringar

Vi kan se på vår gemenskap som den är nu, vi kan ha en åsikt om den, vi kan se vissa problem, och vi vill troligtvis åstadkomma (eller så har vi) en lösning. Det finns en orsak till detta: för att vi helt enkelt bryr oss, för att någon bad om råd av oss, för att någon bad om vår hjälp eller vårt stöd, eller för att vi på ett eller annat sätt är involverade i vår gemenskap.

Förändringar sker sällan abrupt, utan de är resultat av en längre process med flera beslut och gärningar. Riktig och bestående förändring sker då både människors intellekt och hjärta engageras tillräckligt, så att de kan tänka nytt kring möjligheter – och förändra sitt beteende och sina handlingar.

 

Att arbeta med berättelser

Hur kan man utbilda samhällen och gemenskaper till att bli motståndskraftiga och hållbara? Det finns ett effektivt och inspirerande kommunikationsverktyg som kan överbrygga klyftan mellan generationer och kulturer, mellan vånda och handling, mellan självintresse och samarbete, mellan beskyllningar och dialog. Det är storytelling – berättandet – arbetet med och om berättelser. Narrativa metoder och tillvägagångssätt kan erbjudas som icke-formella vuxenutbildningsverktyg för att hjälpa till i förändringsprocesser.

Lyckade initiativ förutsätter faktorer som förtroende, medkänsla, erkännandet och accepterandet av olikheter, samt betonandet av likheter. Om social sammanhållning och framsteg är målet, levererar storytelling och narrativa tillvägagångssätt de verktygen, och skapar samtidigt engagemang och medkänsla. Goda berättelser – berättelser om delade värderingar, delade planer och mer jämlikhet – är de bästa exemplen på detta. Den mest framgångsrika berättelsen som beskriver detta är demokratin.

 

Syfte och mål med RSRC-projektet

Den innovativa aspekten av det här projektet är att det syftar till utbildning och att underlätta för gemenskapsarbetare i arbetet med konkreta narrativa strategier och metoder, riktlinjer och kurser för att hjälpa gemenskaper att handskas med aktuella frågor och upplevda framtida situationer. På ett individuellt plan innebär det att ändra attityder, frångå negativ diskurs och att dröja kvar i huvudsakligen berättelser från förr (”det var bättre förr, jag är den jag är, jag kan inte göra det där…”) eller att bli helt paralyserad av nutiden (”även om jag gör något, ändras inget…”) till berättelser som inspirerar och inbjuder till handling (”jag kan göra det där, jag kommer att göra det där, det kommer att lyckas…”). Det är lättare att reproducera berättelser från förr än att föreställa sig framtiden.

 

Vad menar vi med ”starka och motståndskraftiga gemenskaper”?

Gemenskap

Med ”gemenskap” avser vi olika gemenskaper i ordets vidaste betydelse: städer, stadsdelar, byar, landsbygdsorter, utbildningsinstitutioner, vårdenheter, organisationer (företag eller tredje sektorn), eller frivilligorganisationer som t.ex. tar hand om immigranter eller äldre. Vi tänker även på sociala grupper som delar ett gemensamt perspektiv, som HBTQ-personer, 50-plussare, och så vidare. Det är enkelt att lägga till flera grupperingar.

 

Stark

Då vi talar om ”stark” och ”motståndskraftig” – vad menar vi med ”stark”? Enligt vår mening är en gemenskap stark då dess medlemmar kan samarbeta och medverka, då gemenskapen kan skapa en gemensam vision och mission och planera en strategi för framtiden, samt handla och agera enligt detta. Stark innebär även en förmåga att lära sig (från det förflutna och nutiden) och reflektera över det man lärt sig för att planera sin framtid.

Resilient/Motståndskraftig

”Motståndskraftig” innebär kapacitet att både inom eller utanför gemenskapen reagera på upprivande diskurser, polarisering och/eller negativa beteendemönster. Motståndskraftig definierar vi också som en förmåga att anpassa sig till nya situationer, och att gemenskapens medlemmar kan hantera och lösa upplevda hot (t.ex. fattigdom, arbetslöshet, immigration) med konstruktiv dialog. I en motståndskraftig gemenskap är medlemmarna även medvetna om, och känner ansvar för de kärnuppgifter som tilldelats dem, och de utför uppgifterna för allas bästa.

 

Mångfalden är av största vikt och avslöjande

Kanske den intressantaste aspekten av projektet har varit att projektdeltagarna har arbetat konkret med sina egna nationella samhällsaktörer/utbildare och/eller med deras gemenskaper och gemenskapsmedlemmar. Med tanke på mångfalden av partnerländerna och tillämpade metoder, hoppas vi att vi kan visa att det inte bara är mångfald i kulturer utan också i en mångfald av möjliga tillämpningar och i resultaten av dessa metoder. Det som fungerar i en gemenskap, fungerar kanske annorlunda eller inte alls i en annan. Projektet och resultaten ger framtida engagemang med hjälp av berättelser en indikation om vad som kan prövas eller arbetas med i framtiden.

 

Projekthandbok och manual

De flesta av oss är inte experter när det gäller att intervjua, eller i att befrämja berättandet – storytelling. Inte alla av våra samarbetspartners hade en omfattande erfarenhet eller utbildning i ämnet. Syftet med handboken och manualen är därför att presentera olika möjligheter som kan hjälpa dig att planera, skissa upp och starta ett projekt – innan du börjar samla berättelser från dina gemenskapsmedlemmar eller börjar arbeta med dem.

Av den orsaken arbetade vi även fram en teoretisk bakgrund, och narrativa tillvägagångssätt och metoder till våra partners i början av projektet, och vi har lagt till mer information och erhållna kunskaper längs med projektperioden. Boken så att säga skrev sig själv medan projektdeltagarnas egna projekt fortskred i de egna gemenskaperna. På slutrakan kunde vi lägga till alla erfarenheter och förslag som kommit fram under arbetet.

En nedladdningsbar manual i pdf-format finns tillgänglig på projektets nätsida från slutet av oktober 2016.

 

Handboken: Teorin i avsnitt C

Vi har delat in manualen i två huvudavsnitt. I avsnitt C av boken introducerar vi narrativa tillvägagångssätt och metoder för er som inte har erfarenhet eller förkunskaper av ämnet. Detta är den teoretiska delen som ger nödvändig ”näring” och självförtroende med stödjande förslag till vidare, fördjupande läsning.

Vår uppmaning är att du på ett seriöst sätt tar del av avsnitt C. Avsnittet kan även vägleda dig om du tvekar i någon situation. Om du redan har erfarenheter av ämnet, räcker det troligen med att läsa sammandragen och gå över till avsnitt D.

 

Handboken: Manualen i avsnitt D

Avsnitt D är den praktiska delen där vi (och du) börjar arbeta med de narrativa tillvägagångssätt, metoder, övningar och aktiviteter som introducerades i avsnitt C, och som följer en stegvis process, inspirerad av tillvägagångssätten som vi beskriver i avsnitt C. Till stora delar baseras avsnitt D på Cynthia Kurtz Participatory Narrative Inquiry och Barbara Ganleys arbetsmetoder i urbana gemenskaper, och på andra viktiga författares verk inom narrativ terapi, narrativ coaching och från området kring berättelser i gemenskaper och organisationer. Avsnittet leder dig i från att definiera behov och möjligheter, analysera och planera, kartlägga och samla in berättelser, till betydelseskapande och bearbetning av nya berättelser, strategier och åtgärder för att kommunicera och utföra dem i framtiden.

 

Aktivitetsmatris

Matrisen i boken är en snabbguide som hjälper dig att välja rätt metod under projektets olika faser. Aktiviteterna har vi samlat in från olika litteraturkällor som vi anser att är de bästa med tanke på detta projekt. Det finns förstås många fler metoder och aktiviteter, och du återfinner dem i manualens litteraturlista. De flesta aktiviteterna har vi prövat på under projektperioden, i olika kulturella och sociala sammanhang. Erfarenheterna och resultaten från samarbetspartners har också lagts till denna manual.

 

Kurserna

Under projektperioden utvecklades två praktiskt inriktade intensivkurser på 5 dagar för framtidens gemenskapsarbetare. Båda baserar sig på handbokens tillvägagångssätt och metodologier, samt på projektdeltagarnas erfarenheter och deras mest välfunna praxis under projektet. Kursinnehållet har testats av Storybag och InDialogue under internationella utbildningsdagar i juni 2016, och pilotkurskonceptet erhöll entusiastisk respons från deltagarna.

Det kommer att vara möjligt att anmäla sig till kurserna från januari 2017. De erbjuds (även som KA1 mobiliteter) på projektets webbsida och av de enskilda partnerna. (SFV planerar även kurser på svenska)

 

Projektfilmer

Förklarande filmer (alla faser som animationer) och filmer som beskriver projektdeltagarnas aktiviteter finns på Youtube-kanalen ‪RS RC‬

 

 

 

 

30 March 2015

The selected community Bergö in the archipelago of the municipality of Maalahti/Ostrobothnian region. Bergö has 480 inhabitants, many more in summer time.

 

Testing the methods of OPERA with Bergö Öråd, the local development action group. The aim of this smaller test was to build up trust with the local people and plan the bigger event when we invite all the interested local people in Bergö.

 

The local action group/Bergö Öråd tested the method of OPERA. The five most important development issues for the local society were chosen, in their opinion, when we are talking about the world heritage site, Kvarken Archipelago, www.kvarken.fi (10th anniversary in 2016).

 

 

 

 

 

11TH of August 2015

Testing the methods of OPERA with the local people in Bergö. We invited people that were interested to discuss and create the future of Bergö/future workshop. No prior knowledge was needed. All welcome!

 

People from the local community, both younger and older, came to the future workshop where I used the method of OPERA. The five most important development issues for the local society were chosen, in their opinion, when we are talking about the world heritage site, Kvarken Archipelago, www.kvarken.fi (10 TH anniversary in 2016). We also checked what five most important issues the local action group came up with in March and the interesting thing was they the issues were the same, not using the same word but the same sentences.

 

 

 

 

 

 

19th of October 2015

 

To go on with the process after the future workhop in August. To work further on with the five themes that came up. To find out what is common/typical to Bergö, with the people, products, culture: what is the soul of Bergö?

 

Story collecting / harvesting

Through shared stories  we found out local products that have been forgotten, we even came up with new business ideas.

 

 

 

 

 

 

26th of October 2015

 

The 1st National seminar- the aim was to disseminate the project (give an overview), to promote storytelling as a interesting method when dealing with development of communities, organizations, NGO or micro companies, to give inspiring examples from Sweden, the county of Västerbotten- the storytelling county.

 

Tools tested were:

• OPERA/future workshops

• Collecting stories/harvesting

• Storytelling

 

About 25 people attended in the seminar, a broad attendance, from NGO:s, organizations, communities, micro companies, local actions groups, business development centres and municipalities. There was in the beginning of the seminar a project presentation made by Ann-Sofi Backgren, about the aims and planned activities and also with examples from Bergö, and a special presentation of the manual (overview). Anders Karlsson, a project manager from Sweden was also invited to talk about their experiences with storytelling, why they wanted to market their county as the storytelling county in Sweden, how they worked with the local level and about their projects. Anders Karlsson is also a project manager in another ERASMUS+ project “Story regions” which means that we easily can learn from each other, a win-win situation. In Sweden they have develop a course “How to start a storytelling café and how to share words”. In the Swedish speaking part of Finland we wanted to learn more about this course/education so we also promoted the planned education in February 2016 with Marianne Folkedotter, the only storytelling curator in Sweden, perhaps also in the whole world. The given comments were- more storytelling courses and education, storytelling is an interesting method in many sentences.

 

 

 

 

 

 

13th of January 2016

 

After collecting and harvesting (October 2015) we went on to look closer to the community. What type of activities and structures do you find that can be used in further processes to build up new developing concepts of the community?

 

Tools tested were:

• Community mapping

 

We invented the local community of Bergö by using community mapping method. As Bergö is a small community it is important to add also the local companies that are running in Bergö. After mapping the activities and structures, the local people were really surprised that so many things are running in formal and in informal structures in Bergö. It was a kind of wake-up- aha, and they were very proud of all the activities (feeling good).

 

 

 

 

 

 

20th of March 2016

 

Testing the method of storytelling café by inviting people from the whole village of Bergö and former people from Bergö but also other interested persons in local stories from Bergö. The event was also a part of marketing the world storytelling day.

 

Tools tested were:

• Storytelling Café

 

About 40 people attended in the event. It was prepared a little, three local persons were contacted (in advance) to start to share their stories and also Ann-Sofi told an old story from Bergö, about a strong minister (in the end of 1800 and in the beginning of 1900). It is written a book about him and we found the old book at the library in the municipality in a store. People started to share their stories and two hours went quickly. Also younger people attended in the event and the comments after were- that the storytelling café was very interested and they had learnt a lot of Bergö that they did not know before. It was wished for a similar event in the summer time when people are coming to spend their vacation time in Bergö. The first storytelling café at the local level was successful.

 

 

 

1.166 persons have been reached by the page ”berättelser från Bergö” on Facebook by March 2016.

 

 

 

 

20th of March 2016

 

Testing the method of storytelling café by inviting people from the whole village of Bergö and former people from Bergö but also other interested persons in local stories from Bergö. The event was also a part of marketing the world storytelling day.

 

Tools tested were:

• Storytelling Café

 

About 40 people attended in the event. It was prepared a little, three local persons were contacted (in advance) to start to share their stories and also Ann-Sofi told an old story from Bergö, about a strong minister (in the end of 1800 and in the beginning of 1900). It is written a book about him and we found the old book at the library in the municipality in a store. People started to share their stories and two hours went quickly. Also younger people attended in the event and the comments after were- that the storytelling café was very interested and they had learnt a lot of Bergö that they did not know before. It was wished for a similar event in the summer time when people are coming to spend their vacation time in Bergö. The first storytelling café at the local level was successful.

 

 

 

 

7th of  June  2016

 

We had arranged a workshop (evening) and had invited local people from the Bergö Island, and also other people interested in “tourism-entrepreneurship-native place-culture”, to develop ideas using the stages of the OPERA-process.

Next to them, we also invited Peter Källberg, the business developer from VASEK (The Vaasa Region Development Company, www.vasek.fi). He is specialised in tourism business development. VASEK promotes regional business, helps SMEs to grow and markets the region. We discussed the ideas that we had worked out from the OPERA-process earlier, especially with focus on tourism and culture events. We planned to test one idea in the late summer.

 

 

 

 

 

 

16th of August 2016

 

We had planned to arrange a story walk, to invite local people and other people interested in the past and present of Bergö, and discuss what this can mean for the future. Could this story walk also be created as a local tourism walk? (test)

It was a very windy evening and it had rained the whole day, almost the whole week. There were 7 persons attending the story walk around Bergö. Two elderly women told stories about places, people and “old” and forgotten stories. They also showed pictures from the past and we discussed how much the village in the archipelago really has been changed and developed through all the years. And what all this can mean for and in the future.